Produkty
Články

Zverejnené 11.08.2023

Použitie fotopasce a legislatíva? Právny pohľad.

Fotopasce sú skvelým nástrojom na výskum prírody, lov, ochranu majetku a mnoho ďalších aktivít. Avšak, tak ako pri akomkoľvek prístroji, ktorý využíva technológiu na zachytávanie obrazov a dát, je dôležité pochopiť, čo je a nie je povolené v rámci právnych predpisov.

Práve preto sa v dnešnom článku nebudeme venovať praktickým tipom a trikom na optimálne nastavenie a využitie vašej fotopasce, ale skúsime poskytnúť jasný a stručný prehľad na právne otázky spojené s používaním fotopascí

Použitie fotopasce a legislatíva? Právny pohľad.

A hoci právne predpisy sa môžu javiť ako príliš zložité a komplikované, veríme, že naša spolupráca s Adrienou Petrovou z advokátskej kancelárie SOWA dokáže túto problematiku sprístupniť a zrozumiteľne vysvetliť. Súčasne je táto téma omnoho hlbšia než len právne výrazy a paragrafy - je to aj o ochrane vašej slobody, súkromia a rešpektovania práv ostatných.

Nech už používate fotopasce profesionálne pri výkone pracovných úloh, alebo sú pre vás  “iba” koníčkom, veríme, že tieto informácie budú pre vás prínosné. Poďme sa na to spolu pozrieť!

Zábery z fotopasce sú neoceniteľnou pomôckou pri skúmaní skrytého správania zvierat.

Zábery z fotopasce sú neoceniteľnou pomôckou pri skúmaní skrytého správania zvierat.

Prvá časť článku bude zameraná na zákony, ktoré riadia používanie fotopascí v rámci súkromného vlastníctva a na verejných miestach. Prejdeme rôznymi situáciami a konkrétnymi predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú.

V druhej časti sa zameriame na ochranu súkromia a GDPR. Povieme si ako sa vyhnúť nelegálnemu získaniu alebo šíreniu fotografií a aké povinnosti treba dodržať pri používaní fotopasce.

Kto, kam a za akých okolností môže umiestniť fotopascu?

Fotopasce sú súčasťou modernej technologickej vlny, ktorá zasiahla mnohé oblasti našich životov. Ich používanie sa stáva čoraz populárnejším, avšak, ako to býva s novými technológiami, zákony často nedokážu držať krok s ich rýchlym vývojom. To znamená, že právne predpisy explicitne regulujúce používanie fotopascí zatiaľ neexistujú.

Používanie fotopascí nie je explicitne regulované zákonom, musíme teda vychádzať zo zákonov, ktoré problematiku upravujú okrajovo.

Používanie fotopascí nie je explicitne regulované zákonom, musíme teda vychádzať zo zákonov, ktoré problematiku upravujú okrajovo.

Napriek tomu sa môžeme riadiť viacerými zákonmi, ktoré môžu nepriamo ovplyvňovať a usmerňovať ich používanie. Tu však vstupujeme do takzvaných "šedých zón" - oblastí, ktoré zákony neupravujú úplne jasne alebo jednoznačne. Tieto nejasnosti môžu viesť k otázkam týkajúcim sa etiky, ochrany súkromia alebo dokonca vlastníckych práv. Ako s týmto naložiť, je jednou z kľúčových otázok, na ktoré sa pokúšame v tomto článku odpovedať.

Umiestňovanie fotopascí na súkromných pozemkoch

Jednoducho povedané, ak vlastníte pozemok alebo ho máte v nájme, fotopasce tam môžete umiestniť bez problémov. Ale pozor, ak pozemok nie je vo vašom vlastníctve alebo ho nevyužívate s právom nájmu, potrebujete na umiestnenie fotopasce súhlas vlastníka. Ako zistíte kto je vlastníkom pozemku, na ktorý chcete umiestniť fotopascu? Informácie nájdete napríklad na katastrálnom portáli.

Umiestnenie fotopasce alebo kamery na vlastnom súkromnom pozemku je z právneho hľadiska bezproblémové.

Umiestnenie fotopasce alebo kamery na vlastnom súkromnom pozemku je z právneho hľadiska bezproblémové.

Samozrejme, reálne riziko umiestnenia fotopasce bez súhlasu nemusí byť príliš veľké. Musel by sa nájsť niekto, kto by to vytkol a riešil. V takom prípade sa zohľadňujú faktory ako stupeň ochrany územia, jeho prístupnosť verejnosti, alebo doba, počas ktorej bola fotopasca na mieste. Z vlastnej skúsenosti vieme, že takéto situácie nie sú príliš časté. Napriek tomu vám odporúčame získať súhlas vlastníka pozemku. Budete tak mať pokoj na srdci a predíde sa tak možným budúcim problémom.

Zákonné predpisy týkajúce sa lesných pozemkov 

Právo vstupovať na lesné pozemky  upravuje zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Podľa neho má každý právo vstupovať na lesné pozemky, ale toto právo môže byť obmedzené v prípade lesov vo vojenských obvodoch alebo v chránených územiach. Nemyslíme si však, že by toto právo zahrňovalo právo umiestniť fotopasce

Obmedzenia pre pohyb a umiestňovanie fotopascí v chránených územiach

Pri umiestňovaní fotopascí je potrebné mať na pamäti zákony týkajúce sa ochrany prírody a krajiny. Tieto zákony, špeciálne zákon č. 543/2002 Z.z., môžu obmedzovať, kde a ako môžete fotopasce používať.

Najmä, ak sa chystáte umiestniť fotopasce v lesoch, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach - ako sú národné parky alebo prírodné rezervácie - môžu tu byť prísne obmedzenia. Zákon totiž zakazuje pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v oblastiach s tretím až piatym stupňom ochrany.

V chránených územiach s 3. a vyšším stupňom ochrany je zakázaný pohyb mimo turistických chodníkov.

V chránených územiach s 3. a vyšším stupňom ochrany je zakázaný pohyb mimo turistických chodníkov.

Avšak, existujú miesta, ktoré sú výnimkou z tohto pravidla. Tieto miesta sú vymedzené príslušným úradom a uverejnené v návštevníckych poriadkoch národného parku alebo na webe alebo úradnej tabuli.

Taktiež môže dôjsť k udeleniu špeciálnej výnimky orgánom ochrany prírody. O takúto výnimku musíte požiadať príslušné chránené územie, ktoré bude posudzovať, či je činnosť v záujme ochrany prírody a krajiny, alebo či daná činnosť nebude mať významný vplyv na stav chráneného objektu.

Pravidlá pre poľovníkov

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. uvádza, že ak máte právo užívať poľovný revír, môžete v ňom zriadiť poľovnícke zariadenia so súhlasom vlastníka poľovného pozemku. Zákon pod pojmom poľovnícke zariadenia myslel skôr na posed, ale definícia by sa mohla týkať aj fotopascí, ktoré sú určené na pozorovanie zveri. 

Súhlas na zriaďovanie poľovníckych zariadení (a tým aj na osádzanie fotopascí) je ideálne zapracovať už do zmluvy o užívaní poľovného revíru, aby ste nemuseli získavať samostatné povolenia od vlastníka.

Súhlas vlastníka pozemku s umiestňovaním fotopascí pre výkon práva poľovníctva je ideálne zapracovať do nájomnej zmluvy o užívaní revíru.

Súhlas vlastníka pozemku s umiestňovaním fotopascí pre výkon práva poľovníctva je ideálne zapracovať do nájomnej zmluvy o užívaní revíru.

Ochrana osobných údajov pri používaní fotopascí

Pri používaní fotopasce je dôležité rozlišovať, či sa v danom prípade uplatňujú pravidlá ochrany osobných údajov podľa Nariadenia EÚ č. 2016/679 (takzvané "GDPR Nariadenie") alebo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pri posudzovaní toho, či tieto pravidlá platia, je potrebné zohľadniť tieto faktory:

  • Typ pozemku, kde je fotopasca umiestnená: môže to byť súkromný pozemok, pozemok neprístupný verejnosti, málo navštevovaný alebo otvorene prístupný pre verejnosť.
  • Účel použitia fotopasce. Mohlo by ísť o sledovanie zveri alebo detekciu trestnej činnosti.
Všetci máme právo na súkromie. Snažme sa preto pri umiestňovaní fotopascí rešpektovať ostatných, ktorí chodia do prírody s nadšením tak ako my, aj keď za iným účelom.

Všetci máme právo na súkromie. Snažme sa preto pri umiestňovaní fotopascí rešpektovať ostatných, ktorí chodia do prírody s nadšením tak ako my, aj keď za iným účelom.

Rozlišovanie medzi súkromnými, málo užívanými a prístupnými pozemkami

Pri používaní fotopasce je potrebné rozlišovať medzi súkromnými, málo užívanými a prístupnými pozemkami. Ak fotopasca sníma súkromný pozemok, ktorý nie je prístupný verejnosti, ako je napríklad ohradený pozemok, potom sa nariadenie GDPR alebo Zákon o ochrane osobných údajov na túto situáciu nevzťahuje, bez ohľadu na účel snímania.

V prípade, ak fotopasca sníma pozemok, ktorý verejnosť využíva len obmedzene, ako je napríklad lesný pozemok mimo turistických chodníkov, je dôležitý účel snímania. Ak je snímanie zveri jediným cieľom, potom by táto aktivita nemala spadať pod nariadenie GDPR alebo Zákon o ochrane osobných údajov. Ak sa však náhodou pomocou fotopasce zachytia ľudia, ich záznam by nemal byť spracovaný a mal by byť vymazaný

Účel snímania: sledovanie zveri vs. odhaľovanie trestnej činnosti

Avšak, ak sa fotopasca používa aj na odhaľovanie trestnej činnosti, tieto činnosti už spadajú pod nariadenie GDPR alebo Zákon o ochrane osobných údajov, aj pokiaľ sa nachádza na pozemku, ktorý je iba málo používaný verejnosťou.

Pri rozlišovaní, či použitie fotopasce spadá pod GDPR sa rozlišuje aj účel. Ak chcete vyslovenie monitorovať ľudí (napríklad pri odhaľovaní vandalizmu), je nutné spĺňať nariadenia GDPR. Pri monitorovaní zvierat to ďalej závisí od umiestnenia fotopasce a druhu pozemku.

Pri rozlišovaní, či použitie fotopasce spadá pod GDPR sa rozlišuje aj účel. Ak chcete vyslovenie monitorovať ľudí (napríklad pri odhaľovaní vandalizmu), je nutné spĺňať nariadenia GDPR. Pri monitorovaní zvierat to ďalej závisí od umiestnenia fotopasce a druhu pozemku.

V prípade, ak fotopasca sníma pozemok, ktorý je prístupný verejnosti, napríklad blízko turistických chodníkov, ale aj na verejných priestranstvách v obciach monitorovaných proti vandalizmu, potom sa nariadenie GDPR alebo Zákon o ochrane osobných údajov uplatňuje bez ohľadu na účel snímania.

Aké sú povinnosti pri použití fotopasce, ktoré spadá pod GDPR

Ak vaše činnosti s fotopascou spadajú pod GDPR nariadenie alebo Zákon o ochrane osobných údajov, je dôležité dodržať príslušné právne predpisy. Musíte mať právny základ pre spracovanie osobných údajov a dodržať príslušné povinnosti.

Pokiaľ monitorujete zver, môže byť právnym základom napríklad umelecký účel, ako je príprava dokumentu. Ak odhaľujete trestnú činnosť, môže byť právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany chrániť majetok alebo prírodu, alebo plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Fotopasca na odhaľovanie trestnej činnosti by mala byť umiestnená len so súhlasom majiteľa alebo správcu pozemku.

Vo vzťahu k povinnostiam je najdôležitejšia informačná povinnosť voči osobám, ktoré môžu byť snímané. Treba uviesť, že daný priestor je monitorovaný. Navyše, napríklad prostredníctvom QR kódu na informačnej tabuli, by sa ľudia mali dostať k podrobnejším informáciám o spracovaní ich údajov a ich právach.

V prípade, že sa zachytia osobné údaje, musí byť zaistená ich bezpečnosť a nesmú byť použité na iné účely, než na ktoré boli zozbierané. Je tiež dôležité, aby sa údaje nepredávali tretím stranám bez súhlasu subjektu údajov.

Ak vaša fotopasca neplánovane zachytí ľudí, je nutné takéto záznamy odstrániť, aby ostalo zachované súkromie osôb pohybujúcich sa v lese.

Ak vaša fotopasca neplánovane zachytí ľudí, je nutné takéto záznamy odstrániť, aby ostalo zachované súkromie osôb pohybujúcich sa v lese.

Čo robiť v prípade, keď ste zachytení na cudzej fotopasci?

Ak ste náhodou zachytení na fotopasci a domnievate sa, že boli porušené vaše práva, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa fotopasce s požiadavkou na odstránenie vašich údajov. Ak prevádzkovateľ nereaguje alebo nesúhlasí s vašou požiadavkou, máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Zhrnutie a odporúčania

Fotopasce sa stávajú čoraz populárnejším nástrojom, avšak právne predpisy a regulácie ich používania nie sú vždy úplne jasné a explicitné. Preto je dôležité zohľadniť etické a právne otázky, ktoré sa týkajú umiestňovania a používania fotopascí, najmä v súvislosti s ochranou súkromia a vlastníckymi právami.

Pri umiestňovaní fotopascí je potrebné brať do úvahy rôzne aspekty, ako je vlastníctvo pozemku, prístupnosť pozemku verejnosti, účel použitia fotopasce a možné obmedzenia v chránených oblastiach. Na súkromných pozemkoch je potrebné získať súhlas vlastníka, zatiaľ čo v chránených oblastiach je potrebné dodržiavať príslušné právne predpisy.

Aj pri používaní fotopascí je nutné dodržiavať ochranu osobných údajov zachytených osôb a ďalšie právne predpisy. 

Aj pri používaní fotopascí je nutné dodržiavať ochranu osobných údajov zachytených osôb a ďalšie právne predpisy. 

Praktické tipy a odporúčania pre použitie fotopascí

  • Ak nie ste majiteľom alebo nájomcom pozemku, získajte povolenie na umiestnenie fotopasce od majiteľa pozemku
  • Zistite aký stupeň ochrany platí v danom území z pohľadu ochrany prírody, ak potrebujete pri osádzaní fotopascí zísť z turistických trás, v 3. a vyššom stupni ochrany na to potrebujete samostatné povolenie
  • Pri podpise nájomnej zmluvy na poľovný revír zapracujte súhlas s umiestňovaním poľovníckych zariadení (za ktoré je možné považovať aj fotopasce)
  • Rozlišujte v akom území a na aké účely použíavate fotopasce, ak použitie spadá pod GDPR, umiestnite na prístupové cesty informáciu o tom, že je oblasť monitorovaná a informáciu o tom ako sa spracúvajú osobné údaje
  • Ak je vaša fotopasca umiestnená na málo verejnosťou využívanom lesnom pozemku, osadená za účelom snímania zveri náhodne zachytí ľudí, vymažte takéto zábery a ďalej ich nepoužívajte, nespracuvávajte ani neukladajte.

Chcete vedieť viac o fotopasciach? 🔍

Pripojte sa k nám a buďte prvý, kto sa dozvie o nových tipoch, trikoch a novinkách v oblasti fotopascí. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť, ale pochybujeme, že budete chcieť!

V GearCheckers sme nadšenci prírody s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v používaní fotopascí. Aktuálne ich máme 97 rozmiestnených v teréne a naše rady a tipy sú založené na reálnych skúsenostiach, nie len na marketingových textoch.

Chcem dostávať novinky!

O autoroch

Adriena Petrová  

Adriena Petrová

Adriena Petrová je odborníčka v oblasti práva s bohatými skúsenosťami z medzinárodných advokátskych kancelárií a celosvetových spoločností. Špecializuje sa na obchodné právo, fúzie, akvizície a právo duševného vlastníctva. Okrem plynulosti v slovenčine, nemčine a angličtine sa Adriena vyznačuje aj aktívnym pôsobením v European Lawyers’ Association.

Jakub Mrocek  

Jakub Mrocek

Jakub posledných 15 rokov okrem návykov zvierat spoznával aj svet foto a video techniky a snažil sa posúvať kvalitu záberov. Hobby u neho postupne prerástlo do práce a dnes sa mu venuje naplno.